Karty charakterystyki substancji chemicznych w Unii Europejskiej

30 czerwca 2020 Bisnes i Praca

Karta charakterystyki (z angielskiego safety data sheet – SDS) to powszechnie przyjęta metoda dostarczania niezbędnych informacji odbiorcom substancji i mieszanin w UE. Jest integralną częścią system wg. rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Obecnie  wymagania REACH odnośnie do kart charakterystyki uległy modyfikacji. Uwzględnione zostały zasady kart charakterystyki Globalnego Zharmonizowanego Systemu (GHS) wraz z włączeniem do prawodawstwa UE także innych elementów systemu. Dane zawarte są w załączniku II do rozporządzenia REACH, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Karty charakterystyki dostarczają informacji o bezpieczeństwie dotyczącym substancji oraz mieszanin w przypadku, gdy:

- substancja albo mieszanina stwarza zagrożenie;
- jest to substancja trwała, wykazuje zdolność do bioakumulacji i jest toksyczna (PBT) albo jest bardzo trwała i wykazuje bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB);
- substancja znajduje się na liście substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń.

Dla niektórych mieszanin, niespełniających powyższych kryteriów, ale mogących stwarzać zagrożenie, także wymagane jest opracowanie kart charakterystyki, które mają być na żądanie okazywane. Jakich mieszanin to dotyczy, należy sprawdzić w art. 31 ust. 3 REACH wraz z uwagami do tabel 3.4.6 - 3.6.2 - 3.7.2 - 3.8.3 - 3.9.4 z załącznika I do CLP.

Konieczność dostarczania kart charakterystyki nie dotyczy wyrobów. Format karty charakterystyki nie jest adekwatny wobec wyrobów, chociaż może być on wykorzystany dla przekazania informacji bezpieczeństwa odnośnie do dołu łańcucha dostaw.

Uzgodniony na forum międzynarodowym format karty charakterystyki składa się z 16 sekcji. Należy ją przedkładać w języku urzędowym państwa, na terytorium którego substancja albo mieszanina jest wprowadzane do obrotu. Państwa członkowskie mogą przy tym postanowić inaczej (art. 31 ust. 5 REACH).

Informacje w karcie charakterystyki muszą być zgodne z raportem bezpieczeństwa (CSR) dla danej substancji, dostarczonym w dokumentacji rejestracyjnej substancji lub mieszaniny. Ponadto muszą być w niej zawarte scenariusze narażenia. W niektórych przypadkach istnieje obowiązek sporządzania własnego CSR przez kolejnych użytkowników i wówczas musi to być zawarte w odrębnym załączniku do karty charakterystyki.

Niektóre mieszaniny już wprowadzone do obrotu (przed 1.06.2015) mogą być objęte jeszcze starymi przepisami odnośnie do oznakowań na opakowaniach, ale nowe karty charakterystyki nie mogą się opierać na przepisach przejściowych z art. 61 ust. 4 rozporządzenia CLP oraz art. 2 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 453/2010.

Art. 2 rozporządzenia (UE) 2015/830 mówi o okresie przejściowym dla przeprowadzenia zmian z wersji załącznika II do REACH. Chodzi o zmiany z załącznika I lub II w rozporządzeniu (UE) nr 453/2010 na wersję nowszą z załącznika do rozporządzenia (UE) 2015/830. Karta charakterystyki dostarczona przed 1 czerwca 2015 r. mogła być ważna jedynie do 31 maja 2017 r. 

Informacje z karty charakterystyki musza być całkowicie zgodne z informacjami na opakowaniach danej substancji lub mieszaniny.

Od dnia 1 czerwca 2017 r. za ważne prawnie uważa się wyłącznie karty charakterystyki całkowicie zgodne z załącznikiem do rozporządzenia (UE) 2015/830.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Odwiedź https://consultchem.pl/karty-charakterystyki.html >>

30 czerwca 2020 Bisnes i Praca

0 Komentarze