Gospodarka polska

24 marca 2020 Gospodarka

Polska ma 69,1 pkt, co czyni ją 46. wolną gospodarką w Indeksie 2020. Jej ogólny wynik wzrósł o 1,3 punktu, głównie z powodu wyższego wyniku w zakresie integralności rządu. Polska znajduje się na 25. miejscu wśród 45 krajów regionu Europy, a jej wynik ogólny jest w przybliżeniu równy średniej regionalnej i znacznie wyższy od średniej światowej.

Polska gospodarka od ponad dekady wspina się po szczeblach umiarkowanie wolnych. Temu postępowi towarzyszył stały wzrost PKB w ciągu ostatnich pięciu lat, napędzany przez rosnącą konsumpcję prywatną i inwestycje.

Aby pokonać tę przeszkodę w szeregach najbardziej wolnych gospodarek, rząd będzie musiał zmierzyć się ze swoim najbardziej problematycznym wskaźnikiem Indeksu: nadmierne wydatki rządu. Zdając sobie sprawę z tego imperatywu, nowo wybrany rząd przedstawił projekt budżetu na 2020 rok, który zakłada zrównoważony budżet rządu centralnego i deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w wysokości zaledwie 0,3 procent PKB.

KONTEKST

Polska pomogła w obaleniu Związku Radzieckiego w 1990 r., przystąpiła do NATO w 1999 r., a w 2004 r. została członkiem Unii Europejskiej. Konserwatywna i eurosceptyczna Partia Prawa i Sprawiedliwości (PiS), wybrana po raz pierwszy do władzy w 2015 r., zdobyła jeszcze większą większość parlamentarną w wyborach w październiku 2019 r. Rząd nadal zmaga się z UE w kwestii obowiązkowych kontyngentów migracyjnych. Zachęcona silnym sektorem produkcyjnym i inwestycjami infrastrukturalnymi, Polska stała się ósmą co do wielkości gospodarką UE, choć jest nieco ograniczona przez niedobór siły roboczej w takich kluczowych sektorach jak budownictwo i technologie informacyjne. Istnieją napięcia pomiędzy biedniejszym i wiejskim regionem wschodnim kraju a bardziej zamożnym i uprzemysłowionym regionem zachodnim.

Zabezpieczone interesy majątkowe, zarówno ruchome jak i rzeczywiste, są rozpoznawane i egzekwowane poprzez niezawodny system rejestracji. Kluczową kwestią dotyczącą sądownictwa jest rozszerzone ostatnio uprawnienie władzy wykonawczej do usuwania nawet 40 proc. sędziów Sądu Najwyższego oraz uprawnienie ministra sprawiedliwości do dyscyplinowania sędziów. Zarzuty o korupcję pojawiają się najczęściej w związku z kontraktami rządowymi i wydawaniem rozporządzeń lub zezwoleń.

Najwyższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 32 procent, a stawka podatku dochodowego od osób prawnych - 19 procent. Pozostałe podatki obejmują podatek od wartości dodanej i podatek od nieruchomości. Całkowite obciążenie podatkowe wynosi 33,9 procent całkowitych dochodów krajowych. Wydatki rządowe wyniosły 41,3% produktu krajowego brutto (PKB) w ciągu ostatnich trzech lat, a deficyty budżetowe wyniosły średnio 1,4% PKB. Dług publiczny odpowiada 48,4 procent PKB.

EFEKTYWNOŚĆ REGULACYJNA

System podatkowy dla przedsiębiorstw stał się nieco bardziej skomplikowany. Zmiany polityki są czasami przyspieszone bez udziału przedsiębiorstw lub związków zawodowych. Zasady wspierane przez potężne związki zawodowe powodują, że pracodawcy wykorzystują więcej pracowników tymczasowych i kontraktowych, których mogą łatwiej zwolnić. Pod koniec 2018 roku rząd otrzymał zwolnienie z nowych regulacji unijnych dotyczących rynku energii elektrycznej, aby umożliwić dotacje państwowe dla elektrowni węglowych po 2025 roku.

RYNKI OTWARTE

Łączna wartość eksportu i importu towarów i usług wynosi 107,2 % PKB. Średnia ważona wielkością handlu stosowana stawka celna (wspólna dla wszystkich członków UE) wynosi 1,8 %, przy czym według doniesień obowiązuje 637 środków pozataryfowych zalecanych przez UE. Polska posiada dodatkowe 340 barier pozataryfowych dla poszczególnych krajów. Inwestorzy zagraniczni i krajowi są na ogół traktowani jednakowo. Sektor finansowy składa się głównie z banków prywatnych, a rynki kapitałowe rozwijają się.

24 marca 2020 Gospodarka

0 Komentarze